Temel İş Güvenliği Eğitimi

Eğitimlerimiz

Temel İş Güvenliği Eğitimi

Eğitimi kendi bünyelerinde sağlayamayan işverenler, yetkilendirilmiş OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) aracılığıyla bu hizmeti alabilirler.

Çalışanlara verilecek Temel İSG Eğitimleri süreleri, işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenir:

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve toplam 16 saat
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve toplam 12 saat
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve toplam 8 saat şeklinde düzenlenir.

Bu planlı eğitimlerle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesi hedeflenir. İş kazalarının %90’ı basit önlemlerle önlenebilirken sadece %2’si engellenemeyen kazalardır.

Modern OSGB olarak hizmet verdiğimiz firmalara yasa ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde, alanında uzman iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından verilen eğitimler sunmaktayız. Bu eğitimler sonucunda sertifikalar verilir.

Yasamızın konuyla ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereği işverenler, çalışanlarına Temel İş Güvenliği Eğitimi (Madde:17) verme yükümlülüğüne sahiptirler. Bu e

Çalışanların Temel İş Güvenliği Eğitimi

MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 18 – (1) İşveren, işyerinde çalışanlara veya iki veya daha fazla çalışan temsilcisine sahipse işyeri yetkili sendika temsilcilerine, yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar:

 1. a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerini alır, tekliflerini sunma hakkını tanır ve bu konularla ilgili görüşmelere katılmalarını sağlar.
 2. b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve koşullarının çalışanların sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkileri hakkında görüşlerini alır.

(2) İşveren, destek elemanları ve çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerini almasını sağlar:

 1. a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi.
 2. b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.
 3. c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.
 4. ç) Çalışanların bilgilendirilmesi.
 5. d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

(3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğuna dair yetkili makama başvurmaları haklarını kısıtlayamaz.

Temel İş Güvenliği Eğitimi Çalışanların Yükümlülükleri

MADDE 19 – (1) Çalışanlar, aldıkları iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile işverenin talimatları doğrultusunda, kendi sağlıklarını ve işlerinden etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamakla yükümlüdürler.

(2) Çalışanların işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusundaki yükümlülükleri şunlardır:

 1. a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun bir şekilde kullanmak, güvenlik donanımlarını doğru şekilde kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak veya değiştirmemek.
 2. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru bir şekilde kullanmak ve korumak.
 3. c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda ciddi ve yakın bir tehlike veya koruma tedbirlerinde eksiklik olduğunu gördüklerinde, derhal işverene veya çalışan temsilcisine haber vermek.
 4. ç) İş sağlığı ve güvenliği teftişi sırasında veya işyerinde tespit edilen noksanlık veya mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisiyle iş birliği yapmak.
 5. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisiyle iş birliği yapmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Her işi bir defada ve doğru bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlamak.
 • Sürekli iyileştirme ve yenilikçilik yaklaşımı ile çalışanların motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek.
 • Tüm faaliyetlerimizde insan odaklı yaklaşım ve yasalara uygunluğu temel almak.
 • İş ahlakını gözetmek, karşılıklı güveni öncelemek ve etik sorumluluklarımızı yerine getirmek.

DEĞERLERİMİZ

 • İnsan Odaklı
 • Yasalara Uyum ve Etik Çalışma
 • Dürüstlük ve Güvenilirlik
 • Katılımcılık ve Ekip Çalışması